Reference

Brtevský potok

V intravilánu města Dobruška naše společnost realizovala výstavbu betonové opěrné zdi kvůli bortícímu se břehu. Nejprve byly vytrhány pařezy a provedeno svahování sesunutého břehu. Dále byla provedena zemní hrázka pro převedení vody k pravému břehu. Pod levým břehem byl následně vyhlouben základ opěrné zdi, bylo provedeno jednostranné bednění a osazení výztuže. Dále byla provedena betonáž základu. Na vyzrálý základ bylo postaveno oboustranné systémové bednění, osazena výztuž a připraveny prostupy. Dřík zdi byl betonován postupně po 6 metrových úsecích. Za rubem zdi byl proveden štěrkový odvodňovací pás oddělený geotextilií a následně byl prováděn hutněný zásyp zeminou. Betonový dřík zdi byl obložen žulovými kopáky (tloušťka obkladu 25 cm) a v poslední fázi byl proveden betonový parapet zdi.